Kledingsregelement

Inleiding

Tegenwoordig zijn we eraan gewend dat elk team een tenue van de vereniging krijgt. Gelukkig is dat tot nu toe, met dank aan o.a. onze sponsoren, steeds gelukt.
Uiteraard proberen we als SC Angelslo onze leden zoveel mogelijk van gesponsorde kleding blijven te voorzien, maar dat is helaas niet meer van zelfsprekend in deze tijd.
Ook sponsoren hebben het zwaar en nemen steeds vaker het besluit om minder te sponsoren of zelfs (tijdelijk) te stoppen met sponsering. Deze ontwikkeling zien we overigens ook bij andere (sport)verenigingen.
Het gevolg hiervan is dat de kans steeds groter wordt dat leden weer hun eigen kleding dienen aan te schaffen, dat er gekeken moet worden welk team wel en welk team niet in gesponsorde kleding mag spelen en dat spelers uit één team met verschillende shirts, broeken en kousen gaan spelen. Al met al vooruitzichten waar we als SC Angelslo niet op zitten te wachten!
Hoe kunnen we dit voorkomen? Het (jeugd)bestuur van SC Angelslo is van mening hiervoor een kledingfonds op te gaan richten. Via dit kledingfonds kan SC Angelslo realiseren dat iedere speler, van F-Pupil tot senior, in hetzelfde wedstrijdtenue speelt.
Dit houdt in dat ieder spelend lid jaarlijks een verplichte financiële bijdrage in het fonds stort om daarvan uniforme wedstrijdtenues (wedstrijd shirts, -broeken, -kousen) te kunnen kopen voor alle spelende leden. Deze verplichte bijdrage wordt geïnd gelijktijdig met de contributie. De kleding is en blijft eigendom van SC Angelslo en wordt aan de leden in bruikleen gegeven.
Dit betekent dat eventuele vervanging of reparatie, op voorwaarden van goed gebruik door de speler, voor rekening van de vereniging komt.
Om in de toekomst minder afhankelijk te worden van (soms onzekere) sponsoropbrengsten zijn veel voetbalverenigingen al overgegaan tot het instellen van een kledingfonds. Ook het (jeugd)bestuur van SC Angelslo is van mening dat het tijd is om een kledingfonds in te stellen, waarbij sponsoren uiteraard nog steeds meer dan welkom zijn bij onze vereniging, maar waarbij we de sponsoropbrengsten ook meer ten goede kunnen laten komen aan de vereniging in het algemeen.

Met het kledingfonds kunnen we ervoor zorgen dat de teams van SC Angelslo er in de toekomstkeurig, uniform en representatief uit zullen (blijven) zien en daardoor de huidige sponsoren aan ons zullen blijven binden en eventueel nieuwe sponsoren zullen aantrekken.
Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van SC Angelslo. De kledingcomissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering. De organisatorische coördinatoren en de leiders ondersteunen desgevraagd de kledingcomissie voor een goede praktische uitvoering.

(jeugd)Bestuur SC Angelslo


Algemeen kledingreglement
• De spelers en begeleidende staf krijgen de kleding in bruikleen van S.C. Angelslo.
• De kleding is en blijft eigendom van S.C. Angelslo.
• De kleding wordt aan het begin van het seizoen per team uitgereikt door de kledingcommissie van S.C. Angelslo.
• Iedere speler, trainer en leider die kleding en/ of materialen van SC Angelslo ontvangt, tekent bij ontvangst een lijst, waarmee hij aangeeft kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met het kledingreglement van S.C. Angelslo, dat is in te zien op de website van S.C. Angelslo (www.scangelslo.nl).
• Bij een wisseling van de leider of trainer tijdens het seizoen, worden de verantwoordelijkheden m.b.t. de kleding/materialen van de aftredende leider of trainer overgedragen aan zijn opvolger/vervanger. Deze wisseling heeft geen invloed op de verplichtingen van de spelers van het team.
• De spelers, trainers en leiders zijn zelfverantwoordelijk voor een goed beheer en onderhoud van de in bruikleen verkregen kleding/materialen. Elke speler, trainer en leider heeft de plicht om zorgvuldig met de kleding en materialen om te gaan.
• De wedstrijdtenues dienen te allen tijde bij elkaar te blijven en zijn team gebonden. Er is afgesproken dat de wedstrijdtenues per team centraal worden gewassen.
• Per elftal dient een was schema opgesteld te worden voor de wedstrijdtenues, de leider is hiervoor verantwoordelijk. Spelers/ouders dienen dus zelf zorg te dragen voor het wassen van de kleding, zodat deze weer bruikbaar is voor de volgende wedstrijd.
• In de team tas is het wasvoorschrift toegevoegd (geplastificeerd)en dient strikt te worden opgevolgd, zodat alle tenues hetzelfde gewassen worden. Er dient dan ook gewassen te worden volgens de wasvoorschriften die uitgereikt worden tegelijk met de kleding. Deze wasvoorschriften dienen in de team tas bewaard te blijven, zodat deze bij elke wasbeurt nageleefd kunnen worden.
• Het is niet toegestaan dat elke speler individueel zijn eigen wedstrijdtenue wast. Dit om kleurverschil te voorkomen.
• Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan diegene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie en het hoofdbestuur, die ook gezamenlijk bepalen hoe en door wie het probleem wordt opgelost en/of vergoed.

De spelers zijn verplicht om voor, tijdens en na wedstrijden van SC Angelslo de door S.C. Angelslo beschikbaar gestelde kleding te dragen. Alle kleding mag uitsluitend gebruikt worden bij activiteiten van S.C. Angelslo. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is, tenzij de kledingcommissie hiervoor toestemming heeft gegeven.
• De leider zorgt er samen met de spelers voor dat de wedstrijdkleding na elke wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer. Hier wordt ter plekke en direct gecontroleerd of alle kledingstukken door de spelers zijn ingeleverd.
• Bij vermissing van de kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, dient de leider dit direct na de constatering te melden bij de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
• De leider levert de kleding aan het eind van het seizoen, op uitnodiging van de kledingcommissie, weer in. Samen met de kledingcommissie wordt beoordeeld of de kleding compleet is en in een goede staat verkeert.
• Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler NIET aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
Tijdens wedstrijddagen komen alle spelers, trainers, leiders, wanneer ze hierover beschikken, in trainings- en/of presentatiepak naar de afgesproken locatie. Een ieder dient toe te zien op een strikte naleving hiervan, om zo voor een professionele uitstraling te zorgen.
• In de kleding die door de vereniging in bruikleen is gesteld mag door de spelers niet getraind worden. De leden dienen zelf hun eigen trainingspakken aan te schaffen (tenzij het team specifieke trainingskleding heeft gekregen).
• Wanneer er aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het desbetreffende team. De leider zorgt dat de kosten op een eerlijke manier verdeeld worden over de spelers van het team of de desbetreffende speler c.q. ouders/verzorger (s).

 Inclusief bedrukking
Prijs volwassen maten
Inclusief bedrukking
Prijs kindermaten
Shirt€ 35,00€ 30,00
Broekje€ 15,00€ 10,00
Kousen€ 12,50€ 10,00
Keepershirt€ 40,00€ 35,00
Keeperbroekje€ 25,00€ 20,00
Trainingspak€ 50,00€ 45,00
Trainingsshirt€ 27,50€ 25,00
Sweater/traingstop€ 35,00€ 30,00
Regenjack€ 40,00€ 35,00
Winterjas€ 75,00€ 65,00
Presentatiepak€ 75,00€ 65,00
Polo€ 30,00€ 25,00
Voetbaltas€ 25,00€ 20,00

Bij een situatie waarin het reglement niet voorziet ligt de beslissing bij het bestuur van S.C. Angelslo.

Veel gestelde vragen

Hoe kom ik als nieuw lid aan clubkleding van S.C. Angelslo?

Voor de wedstrijden heeft elk team een eigen wedstrijdtenue. Bij enkele teams ontvangen de spelers extra kleding/materialen. Zodra bekend is in welk team je komt te spelen, zorgt de leider van jouw team ervoor dat jij een wedstrijdtenue en eventueel aanvullende kleding krijgt.

Mag ik mijn naam op de kleding/materialen zetten?

Nee, zonder toestemming van het bestuur mogen er geen namen, teksten, logo’s of afbeeldingen op de kleding/materialen worden aangebracht.

Mijn kleding is te klein, wat moet ik doen?

Meld bij je leider dat je kleding te klein is. Hij meldt dat bij de kledingcommissie, die voor een oplossing probeert te zorgen.

Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?

Meld bij je leider dat er wat kapot is. Hij meldt dit bij de kledingcommissie, die bepaalt hoe de beschadiging wordt opgelost.

Mijn kleding is kwijtgeraakt, wat moet ik doen?

Vraag eerst al je teamgenoten en de begeleiding van je team of deze misschien iets gevonden hebben. Als het kledingstuk echt niet meer terug te vinden is, dan meld je dit bij je leider. Hij meldt dit dan bij de kledingcommissie. De kosten van het vermiste kledingstuk wordt door de vereniging bij jou in rekening tgebracht.

Ik heb een kledingstuk gevonden, wat moet ik hiermee doen?

Vraag eerst bij je teamgenoten of die misschien een kledingstuk missen. Zo niet, meld dit dan bij de kledingcommissie of stuur een mail naar .kledingcommissie@scangelslo.nl

Ik stop met voetballenbij S.C. Angeslo, wat moet ik dan met mijn kleding?

Je levert je kleding in bij de leider van je team. Deze controleert of je alles compleet hebt ingeleverd en of er geen schade aan de kleding is ontstaan. Wanneer er iets ontbreekt of als je iets kapot inlevert, zonder dat je hier in een eerder stadium melding van hebt gemaakt, dan wordt dit door de vereniging bij jou in rekening gebracht.

Wie is de leverancier van de kledinglijn?

De vereniging heeft een samenwerking en sponsorcontracten met 100% Voetbal in Emmen.

Vervalt de eigen bijdrage in het kledingfonds zodra mijn elftal is gesponsord?

Nee, deze vervalt niet.

Wie is verantwoordelijk voor de kleding?

Dat zijn onze leden zelf. Wij gaan ervan uit dat iedereen naar eer en geweten handelt. De kleding is een grote kostenpost voor alle leden en de vereniging. Dit betekent dat wij ervan uit gaan dat leden elkaar aanspreken op eventueel ongewenst gedrag. Leiders van elftallen zijn verantwoordelijk voor de wedstrijdtenues die door de vereniging ter beschikking worden gesteld aan de elftallen. We willen voorkomen dat uit een bepaalde tas telkens spullen “verdwijnen”. De leiders zijn elke wedstrijddag aanwezig en kunnen zicht houden op de verschafte kleding.

Als leider heb ik de verantwoordelijkheid voor de teamtas. Er is een kledingstuk kapot. Wat moet ik doen?

Gooi het beschadigde kledingstuk NOOIT weg. Op het moment dat je dit weggooit worden de items als verloren gezien en heeft SC Angelslo (lees:het team) geen recht op vergoeding. Als je het kapotte item inlevert dan krijg je, mits de schade niet ontstaan is door oneigenlijk gebruik, een nieuw exemplaar. Meld de schade bij de kledingcommissie of per mail kledingcommisie@scangelslo.nl

Als leider stop ik met mijn functie. Wat moet ik doen?

Neem contact op met de kledingcommissie om een afspraak te maken voor het inleveren van de ontvangen kleding en materialen. Bij deze afspraak worden, waar mogelijk, afspraken gemaakt m.b.t. je opvolger als trainer of leider. Neem contact op met de kledingcommissie of via kledingcommisie@scangelslo.nl

Ik ben het niet eens met het kledingfonds, wat moet ik doen?

Het kledingfonds is een feit en is niet meer terug te draaien. De ledenvergadering, waar iedereen voor is uitgenodigd, heeft het voorstel tot instelling van het kledingfonds aangenomen. Natuurlijk is het mogelijk om mee te denken. Dat stellen we zeer op prijs zelfs. Mocht u aanvullingen hebben of wellicht suggesties, dan kun je een email sturen aan kledingcommisie@scangelslo.nl

Ik heb een andere vraag die niet in deze lijst voorkomt, wat moet ik doen?

Je kunt contact opnemen door een email te sturen naar kledingcommisie@scangelslo.nl en de kledingcommissie probeert je vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Waarom is er een kledingfonds opgericht?

Het kledingfonds is om verschillende redenen opgericht:

 • Uniformiteit, ofwel geen onderscheid tussen selectie- en overige teams.
 • Alle teams in nette kleding.
 • Professionele uitstraling naar publiek en sponsoren.
 • Kostenbesparing op aankoop kleding voor individuele leden door collectieve inkoop.
 • Anticiperen op teruglopende sponsorinkomsten, omdat niet alle kleding gesponsord kan worden.

Wat kost het kledingfonds?

 • Elk lid (van pupil tot senior) betaalt €1,- per maand aan het kledingfonds, ofwel €12,- per jaar. Dit bedrag staat los van de contributie, maar wordt wel in één bedrag als aparte post tezamen met de contributie geïncasseerd.
 • Het kledingfonds zal als een aparte post worden opgenomen in de begroting van S.C .Angelslo, los van de contributie en zal worden gestort op een aparte bankrekening.

Wat krijg je er als lid voor terug?

 • Elk team krijgt een tenue, bestaande uit een shirt, broek en kousen. Mocht gedurende het seizoen een kledingstuk moeten worden vervangen, dan zal dat in het beginselgebeuren vanuit het kledingfonds, tenzij vervanging te wijten is aan ernstige nalatigheid of eigen schuld van het lid (zie ook kledingfonds en beheer).
 • Uitgifte van tenues zal plaatsvinden in volgorde van noodzaak; de huidige aanwezige (en nog representatieve) kleding zal in eerste instantie worden uitgereikt, voordat nieuwe kleding zal worden aangeschaft en uitgereikt.
 • Kostenbesparing. Als lid ben je met het kledingfonds dus goedkoper uit in vergelijking met het zelf aanschaffen van één broekje en/of paar kousen per jaar.
 • S.C. Angelslo blijft ten allen tijde eigenaar van de kleding uit het sportfonds, alsmede voor overige aan de spelers uitgereikte kleding en materialen zoals trainingspakken en/of tassen.

Wie beheert het kledingfonds?

 • Het beheer van het kledingfonds ligt in handen van de kledingcommissie. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de controle op de reeds aanwezige kleding en de periodieke vervanging daarvan voor nieuwe kleding.
 • Voor de vervanging van kleding als gevolg van beschadiging, verlies en diefstal zal de kledingcommissie een voorziening in de begroting treffen, tenzij de beschadiging, verlies of diefstal het gevolg is van opzet of eigen schuld van de kledinggebruiker, in welk geval de kosten van vervanging zullen worden doorberekend aan de kledinggebruiker.

Hoe zit dat precies met sponsoring en het kledingfonds?

 • Als een sponsor een team wil sponsoren, dan zorgt S.C. Angelslo voor de kleding en de bedrukking. De opbrengst van de sponsoring komt ten goede aan S.C. Angelslo.
 • Uit de sponsoropbrengsten zullen o.a. trainingspakken en tassen worden aangeschaft.

Wie wast de kleding?

 • Elk team is zelf verantwoordelijk voor het wassen van de kleding uit het kledingfonds. De leider van het team stelt hiervoor een wasschema op, bijvoorbeeld in alfabetische volgorde. Uit praktische overwegingen kunnen de pupillenteams (puppies t/m JO-13) ervoor kiezen dat iedere speler zijn eigen kousen wast, zodat de betreffende pupil voorafgaand aan de wedstrijd alvast zijn kousen, scheenbeschermers en voetbalschoenen kan aandoen.

Wat gebeurt er als ik besluit mijn lidmaatschap te beëindigen?

 • Het lidmaatschap dient u schriftelijk te zeggen bij de ledenadministratie en heeft tot gevolg dat u alle ontvangen kleding en /of materialen bij de leider van uw team dient in te leveren.
 • Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen/in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de bijdrage aan het kledingfonds voor het gehele jaar verschuldigd en vindt er aldus geen restitutie plaats.

Hoe gaat de uitgifte en inname van de kleding in zijn werk?

 • Aan het begin en einde van het seizoen zullen de uitgifte-en innamedata van de kleding (per team) worden vermeld op de website van de vereniging: www.scangelslo.nl
 • De leider van een team is verantwoordelijk voor de ontvangst en inlevering van alle aan zijn team uitgereikte kleding en materialen, zowel bij iedere wedstrijd als bij het begin en einde van het voetbalseizoen.
 • Om de uitgifte en inname van de kleding zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen worden de leiders van elk team verzocht de instructies hieromtrent zorgvuldig op te volgen. De instructies zullen tijdig op de website van de vereniging (www.scangelslo.nl) worden vermeld. Alleen op deze manier wordt de kans op schade aan en/of verdwijning van de kleding geminimaliseerd. Ook voorkomt u hiermee dat onze vrijwilligers onnodig veel tijd kwijt zijn aan de uitgifte en inname van de kleding.

Begripsbepaling

Kledingfonds

Fonds waaruit S.C. Angelslo wedstrijdtenues aanschaft. Alle leden dragen hieraan bij door middel van een opslag op de reguliere contributie. Deze opslag komt op een aparte bankrekening van de vereniging te staan. Alle overige kleding en materialen worden door de vereniging gefinancierd uit sponsoring en/of contributie. Wanneer er wordt gesproken over “kleding uit het kledingfonds”, dan worden hier dus alleen de wedstrijdtenues mee bedoeld.

Wedstrijdtenues

Kleding die wordt gedragen door de spelers tijdens de wedstrijden. Dit bestaat uit een wedstrijdshirts, wedstrijdbroekjes, wedstrijdkousen, keepershirt(s), keeperbroekje(s) en keeperkousen.

Presentatiepakken

Enkele teams ontvangen deze pakken. Deze worden gedragen als de spelers zich op de wedstrijddag verzamelen op de afgesproken locatie (parkeerplaats, kleedkamer en kantine) en als de spelers na afloop van de wedstrijd weer huiswaarts vertrekken. Deze pakken zijn absoluut niet geschikt om in te trainen, omdat deze niet slijtvast zijn. Het is ook niet toegestaan deze pakken thuis te dragen of om in te spelen.

Trainingspakken

Pakken die uitsluitend gebruikt worden tijdens de warming-up voor de wedstrijd en door de wisselspelers die op de bank zitten. Deze pakken worden NIET tijdens trainingen gebruikt, dit om snelle slijtage te voorkomen. Als een team geen presentatiepakken heeft, dan worden de trainingspakken ook gedragen als de spelers zich op de wedstrijddag verzamelen op de afgesproken locatie (parkeerplaats, kleedkamer en kantine).

Inloopshirts

Enkele teams ontvangen inloopshirts. Deze worden gedragen tijdens de warming-up voor de wedstrijd en bij warmere temperaturen door de wisselspelers die op de bank zitten.

Trainingskleding

Enkele teams ontvangen trainingskleding. Deze kleding dragen de spelers tijdens de trainingen. Wanneer het team geen inloopshirts heeft, dan wordt deze kleding ook gedragen tijdens de warming-up voor de wedstrijd en door de wisselspelers die op de bank zitten.

Kledingpakket trainer/leider

Dit pakket bestaat uit een trainingspak, en regenjack en een winterjas. De trainer/leider dient dit te gebruiken tijdens de trainingen en tijdens het coachen/begeleiden op de wedstrijddag.

Leider

Heeft bepaalde verantwoordelijkheden m.b.t. de kleding en materialen. Wanneer een team bij aanvang van het seizoen nog geen leider heeft, dan wordt er een andere persoon die betrokken is bij het team (tijdelijk) verantwoordelijk gesteld voor de taken van de leider die betrekking hebben op de kleding en materialen (ook teamleider).

Trainer

Heeft bepaalde verantwoordelijkheden m.b.t. de trainingsmaterialen. Wanneer een team bij aanvang van het seizoen nog geen trainer heeft, dan wordt een andere persoon die betrokken is bij het team (tijdelijk) verantwoordelijk gesteld voor de taken van de trainer die betrekking hebben op de trainingsmaterialen.

Teamtas

De grote tas waarin de wedstrijdtenues worden bewaard en vervoerd.

Overige wedstrijdmaterialen

Twee wedstrijdballen voor thuiswedstrijden, twee grensrechtervlaggen (vanaf JO-13) waterzak, bidons en spons, te gebruiken tijdens de wedstrijden.

Trainigsmaterialen

Ballen, pionnen, hesjes, etc.. Deze worden gebruikt bij de trainingen en tijdens de warming-up voor de wedstrijd. Ze worden bewaard in de kast op het sportpark. Elk team heeft zo zijn eigen kast, waarvan de trainer een sleutel heeft.

Wasvoorschriften

Richtlijnen voor het wassen van de kleding. In de team tas van elk team bevindt zich een geplastificeerde versie van de wasvoorschriften. De wasvoorschriften vind u als bijlage bij dit reglement.

Gebruikersovereenkomst

Overeenkomst die de speler (bij jongere jeugd de ouder(s)/verzorger(s)) bij aanvang van het seizoen dient te ondertekenen bij het in ontvangst nemen van zijn tas met kleding. Op deze overeenkomst staat vermeld welke kledingstukken de speler precies ontvangt. Bij ondertekening van deze overeenkomst verklaart de speler ( bij jongere jeugd de ouder(s)/verzorger(s)) akkoord te gaan met het kledingreglement en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Wasvoorschrift

Hoe moet ik de kleding wassen?

Het wasvoorschrift dient strikt te worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk kan worden gesteld is ter beoordeling aan het bestuur.

De kleding dient na elke wedstrijd gezamenlijk te worden gewassen. Individueel per teamlid wassen is NIET toegestaan. Omdat binnen één team kleurverschillen zullen ontstaan. Daarom altijd gezamenlijk wassen, conform wasschema dat aan het begin van het seizoen opgesteld wordt.

De kleding dient zo spoedig mogelijk na de wedstrijd te worden gewassen. Het in de tas laten zitten van gedragen kleding kan onherstelbare schade tot gevolg hebben. Vlekken kunnen in het materiaal van de kleding ‘opdrogen’. Het gebruik van bleekmiddelen en waspoeder met optisch bleekmiddel, voor het reinigen c.q. wassen van de kleding is verboden. Hierdoor ontstaat onherstelbare schade.

Kleding dat voorzien is van bedrukking (sponsorlogo’s, nummers) dient “binnenste buiten” gewassen te worden. Hierdoor wordt schade aan de bedrukking voorkomen.

Kleding dat is voorzien van bedrukking mag absoluut niet in een wasdroger gedroogd worden. Hierdoor zal de bedrukking van de kleding loslaten. Hedendaagse sportkleding droogt over het algemeen vrij snel, omdat het functionele materiaal nauwelijks vocht opneemt. Hierdoor is het uithangen van de kleding vaak voldoende om de kleding te drogen na het wassen.

Lees meer